0 items
€ 0,00
Privacy
 

Persoonsgegevens

De gemeentelijke diensten hechten veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die je opgeeft. Deze gegevens worden opgeslagen in onze databank en worden enkel gebruikt voor duidelijke en gerechtvaardigde doeleinden, om onze dienstverlening te kunnen organiseren. Deze verwerkingsactiviteiten kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de naleving van wettelijke verplichtingen, voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of enige andere wettelijke basis die van toepassing kan zijn in overeenstemming met de toepasselijk privacywetgeving.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij daar een wettelijke basis voor is. Wanneer wij voor het uitvoeren van bepaalde taken beroep doen op een onderaannemer mag deze jouw persoonsgegevens enkel verwerken volgens onze duidelijke instructies in het kader van de afgesproken opdracht.

Als klant mag je steeds verwachten dat gemeente Zedelgem bij het verwerken van jouw persoonsgegevens steeds de geldende privacywetgeving respecteert. (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG of GDPR) en dat alle medewerkers zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

De gegevens worden alleen door ons bewaard zolang als nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden.

Je hebt steeds het recht om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien voor een bepaalde verwerkingsactiviteit jouw toestemming werd gevraagd, heb je steeds het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. Verder heb je in bepaalde gevallen recht op beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking. Tenslotte heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens en kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen of voor andere vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen via privacy@zedelgem.be.